Κίνδυνοι και οφέλη της ψιλοκυβίνης για άτομα με διπολική διαταραχή

Mια διεθνής διαδικτυακή έρευνα σχετικά με τις εμπειρίες από την κατανάλωση "μαγικού μανιταριού"

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (2023) η Emma Morton, κ.ά., δημοσίευσαν μια εργασία που διερευνούσε τους κινδύνους και τα οφέλη της χρήσης ψιλοκυβίνης σε άτομα με διπολική διαταραχή (BD).

Μια διεθνής διαδικτυακή έρευνα συνέλεξε ποιοτικές αυτοαναφορές ατόμων με BD και τις εμπειρίες τους με την ψιλοκυβίνη. Τα δεδομένα ποσοτικοποιήθηκαν ώστε να επικεντρωθούν στη διερεύνηση των θετικών εμπειριών από τη χρήση ψιλοκυβίνης. 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι από τους 541 συμμετέχοντες το 32,2% περιέγραψε νέα/αυξανόμενα συμπτώματα μετά από ταξίδια με ψιλοκυβίνη, ενώ οι ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης ότι η χρήση της ψιλοκυβίνης ήταν περισσότερο χρήσιμη παρά επιβλαβής. Τα ποσοτικά δεδομένα διεύρυναν τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους της ψιλοκυβίνης για τα άτομα με BD.

Υπόβαθρο

Η ψιλοκυβίνη, το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό των ψυχεδελικών "μαγικών μανιταριών", μπορεί να έχει δυνατότητες για τη θεραπεία των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, και συνακόλουθες εφαρμογές για τη διπολική διαταραχή (ΔΔ). Οι γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της ψιλοκυβίνης στη ΔΔ περιορίζονται σε μελέτες περιπτώσεων.

Σκοπός

Για την υποστήριξη του σχεδιασμού κλινικών δοκιμών, διερευνήσαμε τις εμπειρίες από τη χρήση ψιλοκυβίνης σε άτομα με ΔΔ.

Μέθοδοι

Χρησιμοποιήθηκε μια διεθνής διαδικτυακή έρευνα για τη διερεύνηση των εμπειριών από τη χρήση ψιλοκυβίνης σε άτομα με αυτοαναφερόμενη διάγνωση ΔΔ. Τα ποσοτικά ευρήματα συνοψίστηκαν με τη χρήση περιγραφικών στατιστικών στοιχείων. Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου για τη διερεύνηση των απαντήσεων ελεύθερου κειμένου, με έμφαση στις θετικές εμπειρίες από τη χρήση ψιλοκυβίνης.

Αποτελέσματα

Συνολικά 541 άτομα συμπλήρωσαν την έρευνα (46,4% γυναίκες, μέσος όρος 34,1 ετών). Το ένα τρίτο (32,2%, n=174) των ερωτηθέντων περιέγραψε νέα/αυξανόμενα συμπτώματα μετά από ταξίδια με ψιλοκυβίνη, κυρίως μανιακά συμπτώματα, δυσκολίες στον ύπνο και άγχος. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών συνολικά μεταξύ των ατόμων με ΔΔ I σε σύγκριση με το ΔΔ II. Η χρήση ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν σπάνια (n = 18; 3,3%) και οι ερωτηθέντες (ακόμη και εκείνοι που αντιμετώπισαν ανεπιθύμητες ενέργειες) ανέφεραν ότι η χρήση ψιλοκυβίνης ήταν περισσότερο χρήσιμη παρά επιβλαβής. Τα ποσοτικά ευρήματα επεξεργάστηκαν τα αντιληπτά οφέλη, καθώς και τη δυνατότητα των ταξιδιών με ψιλοκυβίνη να περιέχουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία.

Συμπεράσματα

Τα υποκειμενικά οφέλη της χρήσης της ψιλοκυβίνης για τα συμπτώματα ψυχικής υγείας που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ενθαρρύνουν την περαιτέρω διερεύνηση των θεραπειών με βάση την ψιλοκυβίνη για τη ΔΔ. Οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να ενσωματώνουν προσεκτική παρακολούθηση των συμπτωμάτων, καθώς τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα συμπτώματα της ΔΔ μπορεί να εμφανιστούν ή να ενταθούν μετά τη χρήση ψιλοκυβίνης.

Image
Graph of symptoms
Σχήμα 1. Ποσοστό του συνολικού δείγματος (n = 541) που ανέφερε ότι βίωσε αρνητικά ή ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ή κατά τις 14 ημέρες μετά τη χρήση ψιλοκυβίνης.
Image
Graph
Σχήμα 2. Ποσοστό των συμμετεχόντων που ανέφεραν ότι πέτυχαν τους στόχους τους για τη χρήση ψιλοκυβίνης.

Διαβάστε την έρευνα εδώ: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02698811221131997